Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Website/Webshop “www.theomatik.be"

Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
* Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten onder zijn handelsnaam of domeinnaam op afstand aan consumenten aanbiedt; 
* Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
* Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
* Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
* Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
* Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
* Dag: kalenderdag; 
* Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
* Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Toepasselijkheid 

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
- Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
- Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Prijzen
De vermelde prijzen zijn advies verkoopprijzen inclusief BTW. De prijzen inclusief BTW worden bij de kassa vermeld. Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2018, echter prijswijzigingen door externe omstandigheden evenals drukfouten zijn voorbehouden. Tevens behouden wij ten alle tijden het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de overheid het BTW tarief verandert, moeten wij dit volgen. 

Bestellen
Alle bestellingen dienen digitaal; via de webshop, aan ons gedaan te worden. Normaliter wordt de bestelling binnen 1 werkdag verzonden, na ontvangst van de betaling. Indien het niet op voorraad is, kan het tot ongeveer 2 weken duren. Bij vragen kunt u uitsluitend een e-mail te sturen aan:info@bouncer.be

Levering
Wij berekenen voor onze orders in de webshop afhankelijk van de geschikte verzendmethode € 5,0 verzendkosten. Tevens kunnen de goederen ook zonder kosten afgehaald worden. (op afspraak) Buiten Nederland worden de werkelijke vervoerskosten doorberekend. De klant heeft 8 dagen bedenktijd of hij het product wenst te behouden. Voor retourzendingen moet tevoren een mail worden gestuurd, waarop de klant een bevestiging ontvangt. Retourzendkosten worden niet vergoed, alleen het aankoop bedrag. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen terugbetaald. Voor medisch meubilair gelden andere voorwaarden.

Levertijd
Alle orders die voor 12:00 uur bij ons binnenkomen trachten wij, mits voorradig, diezelfde dag of de volgende werkdag uit te leveren. Indien niet voorradig, geldt er een verwachte levertijd van 2 weken. 

Betaling
De bestelde producten dienen vooraf te worden betaald (via Bancontact, Ideal) 

Retourneren
Elke aanvraag voor een retourzending naar aanleiding van onze levering – om wat voor reden dan ook - moet gedaan worden binnen 10 werkdagen. Geen enkele retourzending wordt geaccepteerd zonder dat dit vooraf overeengekomen is en per mail aangegeven via: info@bouncer.be . De retourzending moet voorzien zijn van de originele verpakking, deugdelijk en onbeschadigd ingepakt en met de pakbon. Indien de producten verkeerd geleverd zijn of gebreken vertoond ontvangt u hetzelfde product met gratis toezending. Indien dit niet lukt, ontvangt u uw aankoopbedrag retour. De kosten voor de retourzending worden tevens teruggestort. Indien het product niet voldoet aan uw wens, ontvangt u de terugzendkosten niet retour, wel uw aankoopbedrag.

Voor medisch meubilair gelden andere voorwaarden.

Wanneer een opdracht ten gevolge van enige fout of tekortkoming van koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons wegens gemaakte kosten en gederfde winst een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding verschuldigd zijn aan 25% van het bedrag van de geheel of gedeeltelijke geannuleerde opdracht.

Eigendomsrecht
Geleverde goederen blijven ons eigendom todat de gehele koopprijs is betaald en koper volledig aan al zijn verplichtingen jegens ons uit welken hoofde dan ook heeft voldaan.

Klachten
Elke behandeling van een klacht moet tevoren per mail worden aangemeld, zodat het mogelijk snel wordt opgelost. Vervolgens kunt u uw klacht mailen aan: info@bouncer.be t.a.v. de Directie. Terugzending is alleen mogelijk met vooraf aankondiging en geschiedt in eerste instantie voor rekening van koper. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal Bouncer bvba de retourkosten vergoeden.

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@bouncer.be
Website: www.bouncer.be
Bestellingen: order@bouncer.be


www.theomatik.be
Innovatieve producten in de zorgsector